Melding om dødsfall

Som hoved­regel får offent­lige kontor melding om dødsfallet. Dette gjelder tingrett, folke­re­gis­teret, trygde­kon­toret, menig­hets­kon­toret, kirke­gård og kirke­verge. Organist og prest mottar også melding om dødsfallet uten at familien tar kontakt.

Andre instanser bør også få melding om dødsfallet. Dette må familien selv ta hånd om, men vi er selvføl­gelig behjel­pelig om det trengs.

Dødsfallet meldes til blant andre:

 • Posten
 • Bank og forsik­rings­sel­skap
 • Aviser og andre abonne­ment
 • Telefon– og kabel TV-selskap
 • Bolig­sel­skap eller utleier
 • Tannlege/fastlege
 • Pensjons­kassen
 • Biltil­synet
 • Hjelpe­mid­del­sen­tralen
 • Strøm-/nettleverandør
 • Fagfor­eninger
 • Arbeidsgiver

Dette bør gjøres raskt etter dødsfallet for å unngå unødven­dige henven­delser, purringer m.v.

Comments are closed.