Ved dødsfall

Det å miste noen man er glad i er for mange begyn­nelsen på en vanskelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vanske­lige å håndtere.

Midt i denne tiden blir man stilt ovenfor mange praktiske gjøremål. Dette gjelder både i tilknyt­ning til gjennom­fø­ring av en sermoni og i kontakt med offent­lige myndig­heter. Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, legge til rette for at det blir gjennom­ført en sermoni i tråd med de ønsker dere har, påse at alle offent­lige etater blir under­rettet i henhold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

 

Nyttige telefonnummer

Begravelsesbyrået Bergslid AS……………950 16 455/ 74 38 95 00

Kolvereid kirkekontor………………………………………….74 38 28 00

Bindal kirkekontor……………………………………………… 75 03 25 80

Vikna kirkekontor………………………………………………. 74 36 08 80

Leka kirkekontor………………………………………………….74 38 70 31

Lensmannskontor (arv, skifte)………………….02800 / 74 12 10 00

Nav (stønad behovsprøvd)…………………………………….55 55 33 33