Ved dødsfall

Det å miste noen man er glad i er for mange begyn­nelsen på en vanskelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vanske­lige å håndtere.

Midt i denne tiden blir man stilt ovenfor mange praktiske gjøremål. Dette gjelder både i tilknyt­ning til gjennom­fø­ring av en sermoni og i kontakt med offent­lige myndig­heter. Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, legge til rette for at det blir gjennom­ført en sermoni i tråd med de ønsker dere har, påse at alle offent­lige etater blir under­rettet i henhold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

 

Nyttige telefonnummer

Begravelsesbyrået Bergslid AS . . . . . . . . . . 950 16 455/  743 89 500
Nærøysund kirkekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 95 400
Bindal kirkekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 92 135 /  916 97 025
Lensmannskontor (arv, skifte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 89 90 90
Nav (stønad behovsprøvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 33 33

 

Comments are closed.